Re Kabira 0023 - शुभ दीपावली (2017)

--o Re Kabira 0023 o--

जय हो विजय हो, सुख हो समृद्धि हो | 
उन्नत्ति हो लाभ हो, शांति हो मंगल हो | | 
नव वर्ष हर्षित हो, दीपावली अतिशुभ हो | 
मंगल ही मंगल हो, सब मंगलमय हो || 

Ashutosh Jhureley

|| शुभ दीपावली || 
|| Wishing you a Happy Deepawali & New Year ||


--o Re Kabira 0023 o--

Comments

Popular posts from this blog

Re Kabira - सर्वे भवन्तु सुखिनः (Sarve Bhavantu Sukhinah)

Re Kabira 075 - क्षमा प्रार्थी हूँ

Re Kabira 0069 - रंगों में घोली होली है